Kısa Sureler ve Dualar

Konusu 'Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi' forumundadır ve ibrahimyzci tarafından 22 Haziran 2009 başlatılmıştır.

 1. ibrahimyzci
  Offline

  ibrahimyzci Moderator

  Katılım:
  16 Haziran 2009
  Mesajlar:
  401
  Ödül Puanları:
  16
  SUBHÂNEKE DUASI
  Sübhânekellâhümme.
  Ve bi hamdik.
  Ve tebâre kesmük
  Ve teâlâ ceddük
  (Ve celle Senaük )
  Ve lâ ilâhe gayruk.

  SUBHÂNEKE DUASI ANLAMI

  Ey Allah’ım, Sen yücesin.
  Seni daima böyle anar ve överim.
  Senin adın Mubarektir
  Senin şânın yücedir!
  Ve senden başka tanrı yoktur.

  FÂTİHA SÛRESİ

  Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn.
  Errahmânirrahîm.
  Mâliki yevmiddîn.
  İyyâke na'büdü ve iyyâke neste'în.
  İhdinessırâtel müstakîm.
  Sırâtellezîne en'amte aleyhim
  Ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Âmîn)

  FÂTİHA SÛRESİ ANLAMI

  Hamd, âlemlerin Rabbi, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi, hesap gününün yegâne hâkimi olan Allah'a mahsustur. Ey Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine iyilikte bulunduğun insanların yoluna ilet. Öfkene uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil! (Âmîn)

  ETTEHİYYÂTÜ DUASI

  Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibâtü.
  Esselâmü aleyke eyyühen Nebiyyü
  Ve rahmetullâhi ve berekâtühü,
  Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn.
  Eşhedü en lâ ilâhe illallah
  Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.

  ETTEHİYYÂTÜ DUASI ANLAMI

  Selâmlar, dualar ve bütün güzel şeyler ancak Allah’adır.
  Ey Peygamber! Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine de olsun. Allah’tan başka tanrı olmadığına şâhitlik ederim.
  Ve Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şâhitlik ederim.

  SALLİ-BARİK DUALARI

  Allahümme salli alâ Muhammedin
  Ve alâ âli Muhammed.
  Kemâ salleyte alâ İbrâhime
  Ve alâ âli İbrâhîm.
  İnneke hamîdün mecîd.


  Allahümme bârik alâ Muhammedin
  Ve alâ âli Muhammed.
  Kemâ bârekte alâ İbrâhime
  Ve alâ âli İbrâhîm.
  İnneke hamîdün mecîd.

  SALLİ-BARİK DUALARI ANLAMI

  Ey Allâh'ım! İbrahim'e ve onun ümmetine merhamet ettiğin gibi, Muhammed’e ve onun ümmetine de merhamet et. Şüphesiz ki, her zaman her övgüye lâyık olan ve yüce olan sensin.


  Ey Allâh'ım! İbrahim'e ve onun ümmetine hayır ve bereket verdiğin gibi, Muhammed’e ve onun ümmetine de hayır ve bereket ver. Şüphesiz ki, her zaman her övgüye layık olan ve yüce olan sensin.

  RABBENÂ DUALARI

  Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten
  Ve fil âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr.
  Birahmetike yâ erhamerrâhimîn

  Rabbenâğfirlî velivâlideyye
  Velil mü'minîne yevme yegûmul hisâb.RABBENÂ DUALARI ANLAMI
  Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver. Ve bizi ateş azabından rahmetinle koru, ey merhametlilerin en merhametlisi!

  Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün inananları hesap gününde rahmetinle bağışla!

  KUNUT DUALARI

  Allahümme innâ nesteînüke
  Ve nestağfirüke ve nestehdîk
  Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk.
  Ve netevekkelü aleyke
  Ve nüsnî aleykel hayra
  Küllehü neşkürük ve lâ nekfürük
  Ve nahleü ve netrukü men yefcürük.

  Allahümme iyyâke na'büdü
  Ve leke nüsallî ve nescüdü
  Ve ileyke nes'â ve nahfidü
  Nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek
  İnne azâbeke bilküffâri mülhık.

  KUNUT DUALARI ANLAMI

  Allâh'ım! Bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı ve bizlere doğru yolu göstermeni diliyoruz. Ey Allah’ım Sana îman ediyoruz ve Sana yöneliyoruz. İşlerimizde Sana dayanıyor ve Sana güveniyoruz. Bütün iyilikleri Sen’den bilerek Seni övüyoruz. Verdiğin bunca nîmetlerden dolayı Sana şükrederiyoruz ve nankörlük etmiyoruz. Sana karşı nankörlük eden günahkarlardan uzak duruyor ve onlara katılmıyoruz.

  Ey Allâh'ım! Biz ancak Sana kulluk ederiz. Senin için namaz kılar ve yalnız Sana secde ederiz. Sana yaklaşmak için çalışıp çabalarız. Senin merhametini umar, azabından da korkarız. Şüphe yok ki, azabın seni inkar edenlere erişecektir.FÎL SÛRESİ
  Elem tera keyfe feale rabbüke bieshâbil fîl.
  Elem yec'al keydehüm fî tadlîl.
  Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
  Termîhim bihicâratin min siccîl.
  Fecealehüm keasfin me'kûl.

  FÎL SÛRESİ ANLAMI

  Haberin yok mu Rabbin fil sahiplerine neler yaptı? Onların kurnazca planlarını alt üst etmedi mi? Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Ve böylece onları yenilmiş ekin gibi perişan etmişti.

  KUREYŞ SÛRESİ

  Liîlâfi Kureyşin.
  Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.
  Felya'büdû rabbe hâzelbeyt.
  Ellezî et'amehüm min cû'in
  Ve âmenehüm min havf.

  KUREYŞ SÛRESİ ANLAMI

  Kureyş, güvenlik içinde kış ve yaz yolculuklarını yaptıklarından dolayı, kendilerini açken doyuran ve korkudan güvene kavuşturan bu Kabe’nin Rabbi’ne kulluk etsinler.

  MÂÛN SÛRESİ

  Era eytellezî yükezzibü biddîn.
  Fezâlikellezî yedu'ulyetîm
  Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
  Feveylun lilmusallîn.
  Ellezînehüm an salâtihim sâhûn.
  Ellezînehüm yurâûne ve yemne'ûnelmâûn.

  MÂÛN SÛRESİ ANLAMI

  Dini yalanlayanı gördün mü? İşte, öksüze kötü davranan odur. Yoksulları doyurmaya da yanaşmaz. Yazıklar olsun şu namaz kılıp duranlara! Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki gösteriş yaparlar. Ve üstelik onlar, en ufak bir yardımı bile esirgerler.

  KEVSER SÛRESİ

  İnnâ e’taynâ kelkevser.
  Fesalli lirabbike venhar.
  İnne şânieke hüvel-ebter.

  KEVSER SÛRESİ ANLAMI

  Şüphesiz ki, biz sana Kevser’i verdik. Öyleyse sen de yalnız Rabbine ibadet et ve yalnız O’nun adına kurban kes. Asıl mahvolacak olanlar sana kin duyanlardır.

  KÂFİRÛN SÛRESİ

  Kul yâ eyyühelkâfirûn.
  Lâ a'büdü mâ ta'büdûn.
  Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd.
  Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm.
  Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd.
  Leküm dînüküm veliye dîn.

  KÂFİRÛN SÛRESİ ANLAMI

  De ki: “Ey inkarcılar! Ben, sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmazsınız. Ben asla sizin taptığınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.”

  NASR SÛRESİ

  İzâ câe nasrullâhi velfethu.
  Veraeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.
  Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhu.
  İnnehû kâne tevvâbâ.

  NASR SÛRESİ ANLAMI

  Allah'ın yardımı gelip zafer gerçekleştiği zaman. Ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde, Rabb’ine şükrederek onu tesbîh et. Ondan bağışlanma dile. O, tövbeleri her zaman kabul edendir.

  TEBBET SÛRESİ

  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
  Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.
  Seyaslâ nâren zâte leheb.
  Vemraetühû hammâletel hatab.
  Fî cîdihâ hablün min mesed.

  TEBBET SÛRESİ ANLAMI

  Kahrolsun Ebu Leheb’in iki eli ve kahrolsun kendisi! Ne faydası olacak servetinin ve kazandıklarının? Alevli bir ateşe girecektir o. İğrenç söylentiler taşıyan karısı da girecektir oraya. Boynunda, hurma lifinden örülmüş bir ip bulunduğu halde...

  İHLAS SÛRESİ

  Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed.
  Lem yelid ve lem yûled.
  Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  İHLAS SÛRESİ ANLAMI

  De ki: “O Allah bir tektir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamıştır, doğrulmamıştır. O'nun hiç bir dengi yoktur.”

  FELAK SÛRESİ

  Kul eûzü birabbilfelak.
  Min şerri mâ halak.
  Ve min şerri gâsikın izâ vekab.
  Ve min şerrinneffâsâti fil ukad.
  Ve min şerri hâsidin izâ hased.

  FELAK SÛRESİ ANLAMI

  De ki: “Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık bastırdığı zaman gecenin şerrinden, kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden, karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden, tan yerini ağartan şafağın Rabbine sığınırım.”

  NÂS SÛRESİ

  Kul e'ûzü birabbinnâs.
  Melikinnâs.
  İlâhinnâs.
  Min şerril vesvâsil hannâs.
  Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs.
  Minel cinneti vennâs.

  NÂS SÛRESİ ANLAMI

  De ki: “Sinsice fısıldayan, kalplere kuşku ve kuruntular sokan cin ve insanların şerrinden, insanların Rabbine, insanların hâkimine, insanların ilâhına sığınırım.”

  AYETEL KÜRSİ

  Allâhu Lâ ilâhe illâ huvel-Hayyûl-Kayyûm.
  Lâ Te’huzuhu sinetun ve lâ nevm.
  Lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil-ard.
  Men zel-lezî yeşfeu indehû illâ bi iznih.
  Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum.
  Ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe.
  Vesia kürsiyyühüs-semâvâti vel-ard.
  Ve lâ yeûdühû hıfzuhüma ve hüvel-Aliyyul-Azîm.

  AYETEL KÜRSİ ANLAMI

  Kendisinden başka tanrı olmayan ancak Allah’tır. O dâimâ diridir ve yarattıklarını her an gözetip durandır. O’nu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan kim O’nun katında şefaat edebilir? Onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Dilediği miktar dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Egemenliği gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları düzen içinde korumak O’nu yormaz. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur. (Bakara Sûresi 255. Ayet) (Şefaat: Allâh Teâla’dan günahkar bir kimsenin affını dilemektir.)

  ASR SURESİ

  Velasri innel insane lefi husr
  İllallezine amenu ve amilus salihati vetevasav bil hakki vetevasav bis-sabr.

  ASR SURESİ ANLAMI

  Ant olsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir
  Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka... (Onlar ziyanda değillerdir).

  alıntıdır.
   
  Son düzenleme: 22 Haziran 2009
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş

 1. Bu site çerez kullanmaktadır. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde çerez kullanımı ile ilgili site koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
  Notu Gizle
 1. Bu site çerez kullanmaktadır. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde çerez kullanımı ile ilgili site koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
  Notu Gizle