Tüketici hakem heyeti kararını icra takibine koyma dilekçesi

Konusu 'Karışık Bilgiler - Sohpet - Muhabbet' forumundadır ve guclusat tarafından 2 Mayıs 2014 başlatılmıştır.

 1. guclusat
  Offline

  guclusat Tanınmış Üye Süper Moderatör

  Katılım:
  14 Haziran 2009
  Mesajlar:
  10.184
  Ödül Puanları:
  48
  Tüketici Mahkemesi/Hakem Heyeti Kararının İcra Marifetiyle Tahsili Dilekçesi Örneği

  Burda bazı bilgileri vermekte fayda var.2013 yılı itibariyle ilçe tüketici hakem heyeti başvuru sınırı 1.191,52 tl dir.Bu tutara kadar yapılan başvurular tüketici lehine sonuçlanırsa yaptırımı vardır.15 günlük itiraz süresi içinde Borçlu tarafından itiraz edilmez ve iade edilmezse ilamlı icra yoluna gidilebilir.

  1.191,52 tl nin üzerinden başvurular tüketici mahkemelerinde görülse de ilçe tüketici hakem heyetleri bu tutarın üzerindeki dosyaları da kabul edebiliyor.Başvuru sınırının üzerindeki tutarlarda tüketici hakem heyetlerinin lehte verdiği kararlar Borçlu tarafından iade edilirse sorun yok.Ancak iade edilmezse bu karar yaptırımdan ziyade tüketici mahkemelerinde kuvvetli delil niteliğindedir.1.191,52 tl nin üzerindeki tutarlar Borclu tarafından iade edilmediği gibi itiraz da edilmezse tamamı üzerinden ilamsız icraya başvurulabilir.Ancak Borçlu buna itiraz ederse itirazı iptal davası açmak gerekiyor.

  1)İlamsız icra:Bir mahkeme kararına dayanmak zorunda olmayan icra türüdür.

  2)İlamlı icra:Daha önceden mahkemeden ilam adı verilen mahkeme kararı alan alacaklının başvurabileceği icra türüdür

  Burda can alıcı nokta ilamlı icraya itiraz mümkün değildir.Hakem heyeti kararları mehkeme belgesi niteliğindedir.Tüketici hakem heyetinin 1.191,52 tl ye kadar olan kararları ilamlı icraya konulabilir.(Bu meblanın üzerinde olanlara ilamlı icraya koymuyorsunuz,bu rakamın üzerindekiler ilamsız icra takibi yapa bilirsiniz)

  Tüketici hakem heyeti sınırı içinde hükmedilen bir alacağa ilişkin karar varsa bu ilam niteliğindedir, ilamlı icraya konu edilebilir. İcraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekir derken YANİ şu hususu belirtmekte ve dikkat edilmesinde fayda vardır bu hakem heyeti kararı çıktıktan sonra taraflara tebliğ edilmesi ve Tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük itiraz süresinin geçmesi gerekir bu süre geçince karar kesinleşmiş sayılıyor yani karşı tarafın bu kararı tebliğ alması ve 15 günlük itiraz süresinin geçmesine bakılması gerekir.

  Tüketici Hakem Heyeti Kararına,Tüketici mahkemesinde itiraz edilirse hakim tedbir kararı verebilir veya icra takibi yaptığınızda borçlu bu hakem heyeti kararının tebliğ edilmediğini gönderilen ödeme emrinde bu kararın ekli olmadığını husununda ödeme emrinin iptali için İcra Hukuk Mahkemesinde Dava açarak ödeme emrinin iptalini isteye bilir.Bakınız aşağıda eklediğim Yerel mahkeme kararını yanlış yorumlamayın herne kadar mahkeme kararında kararın kesinleşmediği yazsada burada belirtilmek izah edilmek istenen husus Tüketici Hakem Heyeti kararının karşıya tebliğ edilip edilmediği 15 günlük itiraz süresinin geçip gecmediği şerhini aramaktadır,yani karar karşıya tebliğ edilmişmi edilmemişmi edilmişse hangi tarihte edilmiş önemli olanda burasıdır.

  Bu konuda karşıya kararın tebliği edilip edilmediği şerhi Tüketici Hakem Heyetine dönem mazbatanın parçasından anlaşılacahı gibi bu konuda karşıya tebligatın yapıldığı şerh alınırsa iş sağlama bağlanmış olacaktır.

  Mahkeme kararı okunduğunda ilk etapta.Tüketicinin korunması hakkında kanunun 22.maddesi uyarınca ''Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir'' demektedir.Buna gÖre,ilgili mahkeme hükmü aşağıda belirtildigi şekliyle ilama göre hakem heyeti kararlarının icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmektedir hükmü ile çeliştiği intibası uyandırmaktadır.

  Eğer tüketici hakem heyeti sınırını aşan bir miktar için hükmedilmiş bir alacak varsa bu ilam niteliğinde değil delil niteliğindedir ilamsız takibe konu edilebilir. Bu karara tüketici mahkemesinde itiraz edilmemesi karara ilam niteliği kazandırmaz.Yeni Hukuk Muhakeme Kanununa (HMK) göre miktar gözetilmeden Tüketici Hakem Heyeti kararları icra takibine konula bilinir.


  Tüketici hakem heyeti kararlarından 4077 sayılı kanunun 22.Maddesi gereğince belirtilen parasal meblağ kadarı olanları ilamlı takib konusu yapılabilir.

  Bu kararların işleyişinde İİFK.nun 36.Maddesi hükmü uygulanmaz,ancak;Takib borçlusu paranın tamamını icra dosyasına yatırmasından sonra, tüketici hakem heyeti kararına karşı mahkemeye itiraz başvurusunda bulunulması halinde,bu başvuru ile beraber takibin dava sonuna kadar durdurulmasını mahkemeden taleb edilir.Takib ancak bu şekilde durdurulabilir.

  4077 Saylı kanunun 22.Maddesinde belirtilen meblağın üzerinde olan tüketici hakem heyeti kararları ile ilamlı takib yapılamaz. 22.Maddede belirtilen parasal meblağın üzerindeki Tüketici hakem heyeti kararı ilamlı takib konusu yapılmış ise,takib şekline" İcra Hukuk Mahkemesine" şikayet edilip,takib bu şekilde iptal ettiriline bilinir.

  ……………… ( ) İCRA MÜDÜRLÜĞܒNE
  ALACAKLI
  ADI VE SOYADI : ……………………………........ (TC Kimlik No: …………………)Açık adresi:......................
  BANKA HESAP NO :........................


  BORÇLU
  ÜNVANI : ……………………………………... Ve Adresi....................  ASIL ALACAK MİKTARI : …………………TL  KONU : Mahkeme/Hakem Heyeti Kararıyla kesinleşen alacağın ilamlı icra ödeme emriyle tahsili.
  AÇIKLAMALAR :


  1-) …………………………… Mahkemesi/Hakem Heyeti’nin …./…./2013 tarihli 2013/……. Kararıyla dava/şikayet konusu alacak karşı tarafın süresinde itiraz etmemesi sebebiyle kesinleşmiş olup. Asıl alacağa müracaat tarihinden/HHK Karar tarihinden/asıl alacağın doğum tarihinden itibaren yasal faiz ile birlikte tahsili karara bağlanmıştır..


  2-) İşbu nedenle kesinleşmiş bulunan Mahkeme/Hakem Heyeti kararının ilamlı takiplerdeki icra ödeme emrinin borçluya tebliği ve alacağın yasal faizleriyle birlikte toplamının tahsili gereğiyle İcra Müdürlüğünüze müracaat etmek zorunda kaldım.


  Gereğini saygıyla dilerim. ……/……/2013
  Takip Talebinde Bulunan
  (Alacaklı)
  Adı ve Soyadı
  İmza
  EKLERİ

  1. Mahkeme/Hakem Heyeti Kararı Fotokopisi
  2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi


  ÖRNEK YEREL MAHKEME KARARI

  KARAR TARİHİ :09/06/2011 Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davada dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda;

  GEREĞİ DÜSÜNÜLDÜ:

  Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekçesinde, müvekkili hakkında girişilen takipte, takibe konu borcun sebebi olarak gösterilen ............ Tüketici Hakları Hakem Heyetinin 14/02/2011 tarih ve 2011/74 sayılı kararının ödeme emrine eklenerek taraflarına gönderilmediğini iddia ederek ödeme emrinin iptalini istemiştir.

  Davalı vekili ise takibin ilamlı takip olduğunu ve takibe konu kararında daha önce davacı borçlu tarafa tebliğ edildiğini bu nedenle ayrıca ödeme emrine eklenmesine gerek olmadığını iddia ederek haksız açılar davanın reddini istemiştir.

  Getirtilen takip dosyasının tetkikinde; borçlu aleyhine ........... Tüketici Hakları Hakem Heyetinin 14/02/2011 tarih ve 2011/74 sayılı kararına dayanılarak takibe girişildiği, takip dayanağı hakem heyeti kararının kesinleştiğine dair herhangi bir şerhin ilgili kararda bulunmadığı görülmüştür.

  Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının icra takibine konulabilmesi için kesinleşmesi şarttır somut olayda takip dosyasına dayanak olarak ibraz edilen 14/02/2011 tarihli .............. İlçesi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının kesinleşme şerhi olmadığı davalı yanca da dosyaya ibraz edilmediği gibi takip açılma aşamasında da kesinleşme şerhi olmayan ve kesinleştiği belli olmayan hakem heyeti kararınm takip konusu yapılmasının usül ve yasaya aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından ve mahkememizce resen inceleme yapılacak konu olduğundan takibin iptaline dair agağıdaki karar verilmiştir.Buna göre;

  HÜKÜM:
  Yukarıda belirtilen gerekçeler uyarınca talebin KABULÜ ile, davacı açısından takibin iptaline,
  Harç pepin almdığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  Davacınm yapmış olduğu 41,90-TLyargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  Miktar itibari ile kesin olmak üzere,evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi


  T.C.
  ISPARTA
  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

  ESAS NO: 2010/48
  KARAR NO: 2010/118
  DAVA: Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
  DAVA TARİHİ: 23/02/2010
  KARAR TARİHİ: 10/06/2010
  Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

  TALEP: Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile davalının müvekkili Isparta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğünden 22/04/2008 tarihinde 60 ay vadeli olarak %1,30 faiz oranı üzerinden kullanmış olduğu 57.000,00 TL limitli konut kredisi sözleşmesi imzaladıklarım bu kredinin davalı tarafından 25/11/2009 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası Eğirdir Şubesine refinansman edilerek kapatıldığını davalı kredi kullanımı esnasında alınan komisyon ekpertiz ücreti, hayat sigortası, DASK ve konut sigorta bedelleri ile kapama esnasında alınan %2 erken kapama cezasının iade edilmesi için Isparta Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına dilekçe verdiğini hakem heyeti başkanlığının 26/01/2010 tarih 22 sayılı karan ile davalının %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedelin iadesi talebinin reddine, tüketiciden komisyon ve masraf adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin ise davalıya iadesine karar verildiğini bu kararın haksız olduğunu, bu nedenlerle Isparta Tüketici Hakem Heyeti Kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş delillerini bildirmiştir.

  B CEVAP: Davalı verdiği cevap dilekçesini tekrar ile açılan davanın yerinde olmadığını davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

  C- KANITLAR: Bu dosyada kanıt olarak tarafların karşılıklı beyanları, Konut Kredi sözleşmesi, yapılandırma kararı mevcuttur.

  D- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE; Dava davacı vekili tarafından davalı hakkında açılmış olan hakem heyeti kararına itiraz davasından ibaret bulunmaktadır. Davacı davasını kanıtlayamamıştır.

  Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirtilip incelenen Ziraat Bankası Isparta Şubesine ait sabit faizli konut finansmanı kredi sözleşmesinde davacı ile davalı bankanın 22/04/2008 tarihinde sözleşme imzalayıp davacıya 60 ay vadeli aylık %1,30 faiz oranlı 57.000,00 TL limitli konut kredi kullandırıldığı konularında taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirtilip incelenen Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26/01/2010 tarihli 2009/154912-22 sayılı dosyasında davalı tarafından davacı hakkında alınan konut kredisinden kaynaklanan 1.710,00 TL masrafın iadesi için şikayette bulunduğu Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının 26.01.2010 tarihli ve 22 sayılı kararında ise davalının ödediği 1.710,00 TL bedelin kendisine iadesine 870,00 TL bedel iadesi talebinin ise reddine karar verildiği görülmüştür.

  Dosya içerisinde bulunan taraflar arasında imzalanan konut kredisi sözleşmesinin 2. maddesinde müşterinin ödeyeceği toplam borç tutarı belirtilmiş olup dosya masrafı adı altında tüketiciden herhangi bir masraf alınacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Davacı banka taraflar arasında imzalanan tüketici kredisi sözleşmesinden dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınması yolunda hüküm bulunmadığı halde tüketiciden 1.710,00 TL dosya masrafı talep ettiği ve bu paranın tüketiciden tahsil edildiği uyuşmazlık konusu değildir. Taraflar arasındaki sözleşmede bu paranın alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığına göre Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin tüketicinin talebini kabul ederek dosya masrafı adı altında alınan paranın tüketiciye iade etmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu durumda tüketicinin hakem heyeti kararını icra takibine koyarak takip yapmasında da hukuka aykırı bir yönün bulunmadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir.


  Hüküm: Yukarıda açıklanıldığı üzere;

  1- Davanın REDDİNE,

  2- Harç alınmasına yer olmadığına,

  3- Yapılan masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,

  Dair, davacı vekili ile davalının yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.10.06.2010


  T.C.
  GÖLCÜK
  1. ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ
  K A R A R


  ESAS NO : 2012 / 448
  KARAR NO : 2012 / 619

  DAVA : YAPILANDIRMA BEDELİNİN İADESİ

  DAVA TARİHİ : 08/08/2012
  KARAR TARİHİ : 05/12/2012
  YAZIM TARİHİ : 31/12/2012

  Davacı vekili tarafından açılan yapılandırma bedelinin iadesi davasının yargılaması sonucunda:

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

  İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, faizlerin düşmesi üzerine krediyi iki kez yeniden yapılandırdığını ancak bu işlemler sırasında yeniden yapılandırma bedeli adı altında toplam 2.958,00 TL kesinti yapıldığını, bunun 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkkındaki Kanun hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürerek anıla miktarın yasal faizi ile birlikte iadesini talep etmiştir.

  CEVAP: Davalı vekili 28.09.2012 havale tarihli cevap dilkeçesinde özetle; sözleşmenin 14′üncü ve 18′inci maddelerinde davaya konu kesintinin yapılacağının hükme bağlandığını, davacının sözleşmede imzası bulunduğunu, koşulları müzakere ettiğini, bu nedenle haksız şarttan söz edilemeyeceğini, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144′üncü ve TTK’nin 22′inci maddeleri uyarınca bankanın davaya konu kesintileri yapma hakkı bulunduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

  DELİLLER: Taraflar arasında akdedilen konut kredisi sözleşmesi ile sözleşme öncesi bilgi formu celp edilmiştir.

  GEREKÇE: Taraflar arasında tarihsiz, 144 ay vadeli, 63.000,00 TL bedelli konut kredisi sözleşmesi imzalandığı, bilahare faizlerin düşmesi nedeniyle davacının 01.10.2009 ve 15.04.2011 tarihli talepleri ile kalan kredi borcunun yeniden yapılandırıldığı, davalı bankanın “konut bedeli” adı altında 14.09.2009 tarihinde 1.835,00 TL, “yapılandırma bedeli” adı altına 15.04.2011 tarihinde 1.123,00 TL kesinti yaptığı, davanın, kesinti toplamı 2.958,00 TL’nin iadesine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 10′uncu maddesine, 5582 SK’nin 24′üncü maddesi ile eklenen, “Konut Finansman Sözleşmeleri” başlıklı B fıkrasına göre konut finansmanı kuruluşları, tüketicilere sözleşme öncesinde kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel bilgiler vermek ve tüketiciye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek zorundadır. Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan sözleşmenin geçersizdir. Bilgi formunun 10/07/2008 tarihinde imzalanmış, kredi sözleşmesine ise tarih atılmamış olması karşısında bu kurala riayet edilip edilmediği belirlenememiştir.

  4077 SK’nin 10/B maddesinin 13′üncü bendine göre, tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Her iki durumda da konut finansmanı kuruluşu, vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. 14′üncü bende göre de, faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın % 2′sini geçemez.
  Eldeki davada; 2.958,00 TL, davacıdan, kredinin iki kez yeniden yapılandırılması nedeniyle “konut yapılandırma” ve “yapılandırma bedeli” olarak alınmıştır. Lakin 4077 SK’de borç yapılandırmadan söz edilmemektedir. Borç yapılandırma, 29 Eylül 2007 tarih ve 26658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. Anılan yönetmelikte, borç yapılandırma halinde komisyon alınacağına ilişkin bir hüküm yoktur.

  Bundan başka, yönetmeliğin 7′nci maddesine göre konut finansmanı sözleşmesinde yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde tüketicinin yazılı izni alınır. 6′ncı maddeye göre ise 7′nci maddede belirtilen yazılı onay alınmadan önce, konut finansmanı kuruluşunca, yeniden finansman amacıyla konut finansmanı sözleşmesinde yapılan değişikliklerin tüketiciye nasıl yansıyacağına ilişkin karşılaştırmalı bilgi, tüketiciye yazılı olarak verilir. Davacıya verilen bilgi formunda konutun ne tapu bilgilerine ne de aylık geri ödeme tutarına yer verilmiştir.

  4077 SK’nun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan biri bilgilendirme ve aydınlatılma hakkıdır. Bu kapsamda banka, kredi verdiğinde masraf, komisyon ve diğer tüm giderler dâhil olmak üzere çekilecek kredi tutarı, taksit miktarı, faiz oranı ve sabit aylık ödemeyi tüketiciye bildirmek durumundadır. Sözleşme yapılıp taksitler ödenmeye başlandıktan sonra faizlerdeki düşüş nedeniyle bankayı yapılandırmaya zorlamak hukuken mümkün değil ise de; serbest piyasa koşulları ve bankalar arası rekabet dikkate alındığında, kredi kullanan, krediyi tümüyle kapatarak başka bir bankadan daha uygun şartlarda kredi alabileceği için “yapılandırma” adı altında yeni bir uygulama gelişmiştir. Bankalar, mümkün olduğu kadar düşük oranda faiz ilanları yapmakta, daha sonra “masraf ve komisyon” veya “yapılandırma bedeli” adı altında aldıkları ücretlerle faiz oranını dolaylı şekilde artırmaktadırlar. Eldeki davada, davalı banka, toplam 2.958,00 TL’lik kesintileri “konut yapılandırma” ve “yapılandırma bedeli” olarak belirtmiştir. Bilgi formunun 10′uncu maddesinde “Masraf ve Giderler” ve sözleşmenin 6′ncı maddesinde “Vergi ve Masraflar” başlıkları altında bazı hususlara yer verilmiş ise de, kredinin yeniden yapılandırılması halinde yapılandırma bedeli alınacağına ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan kesintilerin sözleşmede dayanağı yoktur. Davalı banka, davacı tüketiciye, kesintinin mahiyetini ve yasal dayanağını net şekilde bildirmekle yükümlüdür. Kredi sözleşmesi ve bilgi formunun bu bilgileri içerdiğinden söz edilemez. Bu nedenle davalı bankanın, “konut yapılandırma” ve “yapılandırma bedeli” adı altında kesintisi yapması yasaya aykırıdır. Aksi durum haksız şarttır.

  Bu noktada haksız şart kavramı üzerinde durmak gerekir. 4077 SK’nin, 4822 SK değişik 6′ncı maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve “Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/ A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/ A, 10, 10 / A ve 11/ A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir …” hükmü, yine 4077 SK’nin 6 ve 31′inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7′nci maddesinde “Satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır” hükmü getirilmiştir.

  Taraflar arasında akdedilen kredi sözleşmesi davalı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan bazı kısımların rakam, isim ve adres yazılarak doldurulmuştur. Öenmli bilgilerin yazılması gereken bazı kısımlar hiç doldurulmamıştır. Sözleşmede borç yapılandırmadan ya da yapılandırma bedeli adı altında kesinti yapılacağından söz edilmemektedir. Dolayısıyla tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi “konut yapılandırma” ve “yapılandırma bedeli” şeklinde külfete sokan bir sözleşme hükmünün varlığı ve bu hükmün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığı ispat edilememiştir. Yapılandırma taleplerinin davacıdan geldiği ileri sürülebilir ise de; yüksek oranlı faiz indirimi fırsatlarını kaçırmamak için bankanın şart koşmasıyla davacının banka tarafından önceden hazırlanan belgeleri imzalamak ve meblağları ödemek zorunda kaldığı kabul edilmelidir. Başka bir deyişle, tüketici, faiz düşüşü nedeniyle elde edeceği kazancın, kesilecek konut yapılandırma bedelinden fazla olması nedeniyle kesintiye katlanmak durumunda kalmaktadır. Kimse, bu fırsatı kaçırmak istemez. Faiz indirimi nedeniyle zarara uğrayan bankanın, bu zararını, davaya konu meblağları tahsil ederek kapatmak niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Mahkememizce benzer konuda açılan davada verilen karar (2012/250 esas, 2012/410 karar), Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 01/11/2012 tarih, 2012/23857 esas ve 2012/2441 karar sayılı ilamı ile onanmıştır.

  Sonuç olarak; kredinin yeniden yapılandırılması sırasında sözleşmede yer almayan şekilde konut yapılandırma bedeli adı altında davacıdan iki kez masraf tahsil edilmesi yasaya uygun düşmediği için davanın kabulüne karar verilmiştir.

  Davacı vekili, kesintilerin yapıldığı tarihten itibaren faiz işletilmesini talep etmiş ise de; muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla mütemerrit olur. Davalının dava açılmadan önce temerrüde düşürülebilmesi için ya usulüne uygun ihtarname keşide edilmeli veya davalı hakkında icra takibinde bulunulmalıdır. Davalıya dava açılmadan önce ihtarname gönderildiğine ya da hakkında icra takibinde bulunulduğuna dair bir iddia ve delil yoktur. Bu durumda davalının açılan iş bu dava ile temerrüde düştüğünün kabulü ve faize dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerektiği anlaşılmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


  H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

  DAVANIN KABULÜ ile 2.958,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

  Davalı banka harçtan muaf olmadığından (kıyasen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, E:2005/6536, K:2005/7961, T:13/07/2005) kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 175,71 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

  400,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine (AAÜT m 12/2),

  Davacı tarafından yapılan 53,30 TL (35,00 TL 7 tebligat, 15,00 TL müzekkere posta, 3,30 TL vekalet harcı) yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içindeYargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu ve usulen anlatıldı. 05/12/2012
   
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş

 1. Bu site çerez kullanmaktadır. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde çerez kullanımı ile ilgili site koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
  Notu Gizle