• Uydudoktoru Forum Reklam Uydudoktoru forum sitemize reklam vererek bizlere destek olabilirsiniz
  İletişim Bilgileri : Web sitemizin alt kısmında Bize ulaşına tıklayınız.

Yeni işyeri açacak olanların bilmesi gerekenler

uydudoktoru

Tanınmış Üye
Yönetici
Yönetici
MALİ KONULARDA NELERİ BİLMELİ

 1. İlk defa İşe başlayacak mükellefler 10 gün içinde, işi bırakan mükellef de işi bıraktığı tarihten itibaren 30 gün içinde vergi dairesine yazılı bildirimde bulunmak zorundadır.
 2. Perakende fiş kesme sınırını aşan her türlü mal ve hizmet teslimi için, bedeli tahsil olsun veya olmasın yedi gün içinde “fatura” kesilmesi zorunludur. Bunun altındaki alışverişler ve hizmetler için “yazar kasa fişi” düzenlenmeli, ancak, müşteri isterse, tutarı ne olursa olsun fatura kesilmesi gerekmektedir.
 3. Fatura tanzim edilirken içeriği tam olarak doldurulmalı, alıcının adı, soyadı/ünvanı, adresi açık olarak yazılmalı, satılan mal veya hizmetin cinsi ve miktarı belirtilmeli ve mutlaka mürekkepli kalem veya daktilo ile doldurulmalıdır.
 4. İşyerinden nihai tüketiciye yapılan belgeli satışlar haricindeki tüm emtia nakli için sevk irsaliyesi düzenlenmek zorundadır. Sevk irsaliyesinin üzerine fiili sevk tarihi (irsaliyeli fatura kullanılıyorsa sevk saati, sevk ve düzenleme tarihinin) bulunması zorunludur. Sevk tarihinden sonraki 7 gün içinde sevk edilen malın faturası ay atlamadan düzenlenmelidir
 5. Mal işyerinizde teslim edilmiş ise faturanın altına “İş bu fatura muhteviyatı iş yerinde teslim edilmiştir.” şerhi konulmalıdır.
 6. İptal olan faturaların iptal nedenleri fatura üzerine yazılmalı ve aslı sureti ile birlikte saklanmalıdır. Yazılan iptal nedeni kanuna aykırı olmamalıdır
 7. Yazar Kasa fişinizin ve düzenlediğiniz faturaların okunaklı olmaması, yazarkasa tarih ve saat ayarlarının doğru olmaması usulsüzlük cezasını gerektirir
 8. Teslimin yapıldığını ispatlamak için satış faturası veya sevk irsaliyesinde alıcıya “Tam ve Noksansız Teslim Aldım” şeklinde not yazdırıp imzalatınız. Müşterinizin bizzat kendisi veya yetkilisi imzalaması gerekmektedir. Alacağınızla ilgili ihtilaf halinde özellikle aranılmaktadır.
 9. Kredi Kartı ile yapılan satışların Ödeme kaydedici Cihaz ile yapılması halinde kredi departmanı muhakkak kullanılmalıdır. Aksi takdirde belge düzenlenmeme cezasıyla karşılaşırsınız.
 10. Sahte belge (Naylon Fatura) kullanmak 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanır. KDV indirimi reddedilir, 3 kat vergi ziya cezası uygulanır ve uzlaşma kapsamı dışında bırakılır.
 11. Sahte belge iddiası ile karşılaşmamak için fatura ödemelerinizi banka havalesi veya çek ile ödeme yolunu tercih etmelisiniz.
 12. Ödenmeyen SSK primleri ancak ödendiği dönemde gider yazılabilir. Gelir vergisi mükellefi iseniz ödemiş olduğunuz Bağ-kur primlerinizi ticari kazancınızdan indirebilirsiniz.
 13. Defter ve Belgelerinizi mevcut takvim yılını takip eden yılın;
  a) Vergi Usul Kanununa göre 5. yılın,
  b) Sosyal Sigortalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre 10. yılın, son gününe kadar saklanması zorunludur.
 14. Defter ve belgelerin kaybolması, yanması, çalınması vb hallerde 15 gün içinde zayi belgesi almak için mahkemeye müracaat etmeniz gerekmektedir. Aksi halde defter ve belgeleri gizlemiş olduğunuz iddiası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
 15. Alış veya satış faturalarınızın tutarı sekiz milyarı aşması halinde taksit taksit bile olsa ödeme ve tahsilatların bankadan yapılması zorunludur.


---------- Sonra gönderilen Saat 23:06 ---------- İlk önce gönderilen Saat 23:06 ----------

İŞ HUKUKUNDA NELERİ BİLMELİ

 • SSK il müdürlüğüne işyerini işe başlamadan ve işçi çalıştırmaya başlamadan önce bildirmediğiniz takdirde idari para cezası ödemek zorunda kalırsınız.
 • İşletmeye işçi alınacağı hallerde çalışmaya başlamadan en az bir gün önce Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi SSK il müdürlüğüne verilmelidir. Her işçi için iş sözleşmesi yapılmalıdır. Her işçi için sağlık raporu alınması gerekmektedir.
 • İnşaat veya diğer gerekli iş türlerinde işçinin Sağlık Raporu olmadan işyerinde işçi çalıştırılamaz. 15 yaşından küçük işçi çalıştırılamaz. Stajyer ise hafif işlerde çalıştırılmak koşulu ile öğrenimleri için stajını tamamlayabilir. Ayrıca 14 yaşına girmiş olmalıdırlar.
 • Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencilerinin sözleşmeleri ücretlerinin gider yazılabilmesi için aynı gün muhasebeye verilmelidir. En az asgari ücretin %30 kadar ücret ödenecektir.
 • İş kanununa göre işçiyi deneme süresi iki aydır. Bu deneme süresinde de sigortalı olmak zorundadır.
 • İşçi işyerinde iş kazası geçirmesi halinde , ilgili kuruma takip eden 2 iş günü içinde bilgi verilebilmesi için, aynı gün meslek mensubuna bilgi veriniz.
 • Yıllık ücretli izinlerini kullanan işçilere ücretli izin defteri imzalatılır. Kullanmayanlara ise işten ayrılmaları halinde hizmet süresine göre izin ücretleri ödenir.
 • İşçi işyerinden İşveren tarafından çıkartılmak istenirse hizmet süresine göre önceden işçiye bildirilecektir. Aksi halde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalırsınız.
 • İşçinin Kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl sigortalı çalışmalıdır.Her geçen tam yıl için işçiye son aldığı ücretten 30 gün karşılığı tazminat ödenir.
 • İşçi, kendi isteğiyle işten ayrılmak isterse her hangi bir tazminat talep edemez. Hatta işvereni zor bir durumda bırakıyorsa işçi hakkında yasal işlem yapılır.İşçinin elinden kendi isteğiyle ayrıldığına dair bir yazı alınmalıdır. Yada noterden işçinin ikametgah adresine ihtarname çekilmelidir.
 • İşçi işveren tarafından sebepsiz çıkartılıyorsa altı aydan evvel aynı vasıfta işçi alınamaz. Ancak çıkartılan işçiye bilgi verilmek suretiyle yeni işçi alınabilir.
 • İşçilere zorla ücretsiz izin verilemez. İşçinin muvafakatına tabidir.
 • Mesai günlük 7,5 , haftalık ise 45 saattir.Fazla mesai ise günde en fazla 3 saat yılda 90 saattir. Ödenecek ücret ise saat başına düşen normal çalışma ücretinin yüzde elli yükseltilmesiyle tespit edilir.
 • 18 yaşını doldurmamış erkek veya her yaştaki kadın işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.Gece postalarına kalamazlar.(Kurum İznine tabidir.)
 • İşçilerden işi bırakan veya çalışmış olduğu ay içinde 30 günden az çalışmış olan var ise eksik çalışma nedeni bildirilmek zorundadır. 30 günden az çalışan işçiler için Puantaj Cetveli tutmanız sizin yararınıza olacaktır.


---------- Sonra gönderilen Saat 23:07 ---------- İlk önce gönderilen Saat 23:06 ----------

İŞYERİ İLE İLGİLİ NELERİ BİLMELİ
Bağ-Kur Kanununa göre :

 • Vergi kaydı olan gerçek usül veya basit usül mükellefleri ile işe başladığı tarih ile işi bıraktığı tarihler arasında.
 • Vergiden muaf esnafın esnaf siciline veya odasına kayıt olduğu tarih ile kaydını sildirdiği tarihler arasında
 • Kollektif şirketlerin ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, limited şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları, ortaklığa girdiği tarih ile ortaklıktan ayrıldığı tarihler arasında
  zorunlu olarak Bağ-Kur’ludurlar.
  Bağ-Kur zorunluluğun başladığı ve bittiği tarihten itibaren 3 ay içinde kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılmaması halinde kurumca resen yapılır.
  Bağ-Kur Kanuna göre ilk defa veya yeniden sigortalı olanların sağlık yardımından yararlanmaları, en az sekiz ay eksiksiz prim ödemiş olmaları ve prim borcu bulunmaması şartına bağlıdır.


---------- Sonra gönderilen Saat 23:07 ---------- İlk önce gönderilen Saat 23:07 ----------

MUHASEBE İLE İLGİLİ NELERİ BİLMELİ
Muhasebenin sağlıklı yürütülebilmesi düzenli evrak akışına bağlıdır. İşletmenizle ilgili gelir ve gider belgelerinin yanında banka ekstrelerinin, kredili satış belgelerinin, çek senet bilgilerinin, cari hesap mutabakatlarının, ödeme tahsilat makbuzlarının düzenli aralıklarla muhasebeye teslim etmeniz gerekmektedir. İşletmenize gelen her türlü tebligatların gereğinin yapılabilmesi için 3 gün içinde meslek mensubuna ulaştırmanızda büyük yarar vardır. Meslek mensubu ile mutlaka sözleşme tanzim ediniz. Sözleşme tanzimi ile ücreti, mesleki hak ve ödevleri belirlemiş olursunuz. Ücret Yönetmeliğine göre meslek mensupları ücretsiz iş yapamazlar. Ücretinin sözleşmede belirtilen tarihlerde ödenmemesi halinde işi durdurabilir. Bu durumda sorumluluk işletme sahiplerine aittir. Her türlü ödemenizi kendiniz yapınız. Yapmış olduğunuz ödeme belgelerini de muhasebeye ulaştırmanız gerekmektedir. Meslek mensuplarının emanet para almaları veya ödemeleri yasaklanmıştır. Aksi halde meslek mensubu disiplin cezası alır. İşyeri adresiniz veya faaliyet konularınız değiştiği takdirde gerekli müracaatların yapılabilmesi için meslek mensubuna en kısa zamanda bilgi veriniz. İşletmenizin son durumu, işletmenizde kullanmanız gereken zorunlu belgeler hakkında bilgi almak veya işletmenizi ilgilendiren mevzuat değişikliklerinden haberdar olmak için en az ayda bir meslek mensubunu ziyaret etmeye özen gösteriniz. Her takvim yılı sonunda işletme stoklarının envanterinin hazırlanarak en geç 10 Ocak gününe kadar muhasebeye ibraz etmeniz gerekmektedir. Ruhsatlı meslek mensuplarımız sürekli eğitime tabi tutulmakta, konferans ve seminerlerle bilgilerini güncellemeleri sağlanmaktadır. En önemli özellikleri güvenilir ve bağımsız olmalarıdır. Bu nedenle meslek mensuplarının işinizle ilgili yaptıkları uyarıları veya önerilerini yerine getirmelisiniz.

---------- Sonra gönderilen Saat 23:07 ---------- İlk önce gönderilen Saat 23:07 ----------

İŞYERİNE ASILMASI ZORUNLU LEVHALAR

 1. Vergi Levhası
 2. Yazar Kasa Levhası
 3. KDV Dahil Levhası
 4. Aylık SSK Bildirgesi
 5. Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosu
 6. Mesai Saatlerini Gösterir Yazı
 7. İşçi Çizelgesi
 8. Asgari Ücret Yazısı
 9. İşyeri Açma İzin Belgesi (Belediye)
 10. Küşat (Belediye)
 11. Hafta Sonu Ve Tatil Günleri Çalışma İzin Belgesi (Belediye)
 12. İlan ve Reklam Vergisi Levhası
 13. Meslek Odası Kayıt Levhası
İşletmenin birden fazla işyeri bulunması halinde her bir işyerine yukarıdaki belgelerin asılması gerekmektedir.
İşletmenin bir işyerinde birden fazla kat veya bölüm bulunması halinde girişinde asılları her kat veya bölümünde vergi levhası ve KDV dahildir levhasının bir suretinin asılı olması zorunludur.

---------- Sonra gönderilen Saat 23:08 ---------- İlk önce gönderilen Saat 23:07 ----------

ÖDEME TAKVİMİ

 • Gelir Vergisi…………………………………….25 Mart Beyan, 31 Mart ve 31 Temmuz
 • Sadece Basit Usule Tabi Beyan İçin…….15 Şubat Beyan, 29 Şubat ve 30 Haziran
 • Kurumlar Vergisi……………………………… 25 Nisan Beyan 30 Nisan Ödeme
 • Geçici Vergi……………………………………..14 Mayıs, 14 Ağustos, 14 Kasım, 14 Şubat Beyan 17’lerinde Ödeme
 • Aylık Muhtasar Beyanname……………….Takip Eden Ayın 23′si beyan 26’si Ödeme
 • Üçer Aylık Muhtasar Beyanname………..Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim 23’si beyan 26’larında Ödeme
 • Katma Değer Vergisi…………………………Takip Eden Ayın 24′i Beyan 26’sı Ödeme
 • Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi….Takip Eden Ayın 15′i Beyan ve Ödeme
 • SSK Primi………………………………………….Takip Eden Ayın Son İş Günü Ödenir.
 • Bağ-Kur Sigortalılar Primi……………………Her Ayın Sonu
 • Damga Vergisi…………………………………..Her Ayın 20′inci Günü
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi……………………..Ocak Ve Temmuz Aylarında 2 Eşit Taksitle
 • Veraset Ve İntikal Vergisi…………………..Mayıs Ve Kasım Ayları Olmak Üzere Üç Yılda Ödenir.
 • Emlak Vergisi…………………………………….Mart-Nisan-Mayıs ile Kasım Ayında Olmak Üzere 2 Eşit Taksitte
 • Çevre Temizlik Vergisi………………………..Emlak Vergisi Taksit Sürelerinde Ödenir. (Su Faturası ile Tahsil Yoksa)
 • İlan Reklam Vergisi……………………………Belediyelerin Tayin Ettiği Sürelerde
 • Eğlence Vergisi…………………………………Her Ayın 20′inci Günü Akşamına Kadar Ödenir.
 • Ticaret ve Sanayi Odası Aidatı……………Mayıs Ve Ekim Aylarında 2 Eşit Taksitle Ödenir


---------- Sonra gönderilen Saat 23:08 ---------- İlk önce gönderilen Saat 23:08 ----------

ŞAHIS VE ŞİRKET KARŞILAŞTIRMASI
Şirketler, iyi bir organizasyon ile donatıldıkları takdirde, şirket ortaklarının birbirleri arasındaki ilişkiyi tam olarak düzenlediğinden başka, yönetim, mal veya hizmet üretimi, pazarlama ve satın alma, yatırım ve finansman gibi doğal faaliyetleri iyi planlandığında, ömürleri kurucularının ömürlerinden daha uzun olduğundan, ortaklarının mirasçılarına bırakabilecekleri en güzel miras olup, gözle görülemeyen, elle tutulamayan ve sadece hukukta tüzel şahsiyet şeklinde adlandırılan kişilikleri ile temsilcileri vasıtasıyla kullanabildikleri mülkiyet edinme gibi hakları mevcuttur.
Şirketleşme ihtiyacı genel olarak aşağıdaki kriterlere göre saptanmaktadır.

 • İş sahibi birden fazla olmalıdır. Tek kişiye şirket kurulması mümkün değildir. Ortaklıkların en iyi örgütlendiği ve birbirlerine karşı güvenceye alındığı sistem şirketleşme ile mümkündür.
 • Şirketleşme mali açıdan avantaj sağlamalıdır. Vergisel açıdan (Gelir Vergisi mükellefleri artan oranlı vergiye tabi olduğundan )avantajlı olmalı ve 3. şahıslara karşı firmanın prestiji iyi hesap edilmeli
 • Şirket kurma ve yürütmenin maliyeti sağlanan mali avantajlardan az olmalıdır. Doğal olarak şirketlerin yürütülmesi sırasında da bazı masraflar vardır. Bunlardan biri de muhasebe ücretidir. Şirketlerin muhasebe ücretleri her zaman tek şahıs muhasebe ücretlerinden yüksektir. Sağlanan mali avantajlar katlanılan masraflardan yüksek olmalıdır.


---------- Sonra gönderilen Saat 23:08 ---------- İlk önce gönderilen Saat 23:08 ----------

HAZIRLANACAK EVRAKLAR
İŞYERİ AÇILIŞINDA ŞAHIS FİRMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe (EK-1)
 2. İkametgah Senedi (4 Adet muhtardan)
 3. Nüfus Cüzdan Sureti (4 Adet fotoğraflı muhtar yada noter onaylı)
 4. İmza Beyannamesi (2 Adet)
 5. Fotoğraf (3 Adet)
 6. Tekel bayii veya Umuma açık yer ise Sabıka Kaydı
 7. Kira Kontratı
 8. Nüfus cüzdan Fot. (3 Adet)
 9. Noterden Muhasebeci Vekaletnamesi
ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe (EK-1)
 2. Ortakların İkametgah Senetleri (4 Adet muhtardan)
 3. Ortakların Nüfus Cüzdan Suretleri (4 Adet fotoğraflı muhtar yada noter onaylı)
 4. Şirket Müdürünün İmza Beyannamesi (2 Adet)
 5. Ortakların Fotoğrafları (2 Adet)
 6. Tekel bayii veya umuma açık yer ise ortakların sabıka kaydı
 7. Şirket adına düzenlenmiş kira kontratı
 8. Ortakların nüfus cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
 9. Noterden Muhasebeci Vekaletnamesi
DERNEK VE VAKIFLARDA MÜKELLEFİYET

 1. Dilekçe (EK-1)
 2. Tüzük ve yerel gazete ilanı
 3. Dernek veya vakfın Temsile yetkili kişilerinin onaylı Nüfus cüzdan örnekleri (2 adet fotoğraflı muhtar yada noter onaylı)
 4. Dernek veya vakfın Temsile yetkili kişilerinin onaylı İkametgahları (2 adet muhtardan)
 5. Noterden Muhasebeci Vekaletnamesi


---------- Sonra gönderilen Saat 23:08 ---------- İlk önce gönderilen Saat 23:08 ----------

İŞİ TERK İŞLEMLERİNDE ŞAHIS FİRMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. İşi bırakma bildirimi / dilekçesi
 2. Vergi levhası aslı
 3. Kullanılmamış Faturalar
 4. Yazarkasa levhası
 5. Yazarkasa Ruhsatı
 6. İkametgah
İŞİ TERK İŞLEMLERİNDE ŞİRKETLERİN TASFİYEYE GİRİŞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. İşi bırakma bildirimi / dilekçesi,
 2. Vergi levhası aslı
 3. Kullanılmamış Faturalar
 4. Yazarkasa levhası
 5. Yazarkasa Ruhsatı
TASFİYE KARARININ TESCİLİ İÇİN

 1. Dilekçe
 2. Tasfiye kararı 2 adet asıl
 3. Tasfiye halinde başlıklı İmza Beyannamesi aslı
 4. Tasfiye memuru şirket ortağı dışındaki kişilerden atanmış ise Nüfus Sureti ve İkametgah belgesi
TASFİYEYE GİRİŞ BİLDİRİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


 1. Dilekçe
 2. Tasfiyeye giriş ve Tasfiye memuru atanmasına ilişkin karar Fotokopisi
 3. Ticaret sicil tasfiye ilan belgesi fotokopisi
 4. Tasfiye memuru şirket ortağı dışındaki kişilerden atanmış ise Nüfus Sureti ve İkametgah belgesi
 5. Tasfiye halinde başlıklı İmza sirküleri aslı
TASFİYE BİTİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


 1. Dilekçe,
 2. İşi bırakma bildirimi,
 3. Karar Fotokopisi,
 4. Ticaret sicilinden kaydının silindiğine dair belge (3 kez ilan edilen Ticaret Sicil Gazetesi Örneği),
 5. Tasfiyenin tescilinden itibaren 15 ün içinde Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilir.
YABANCILARIN VERGİ DAİRESİNE KAYDI

 1. Geldiği ülkeden alacağı vergi sicil kaydı
 2. Diploma ve sertifikalar
 3. Noter onaylı Türkçe tercümeli diploma sureti
 4. Noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport sureti
 5. Geçerli ikamet tezkeresi-en az 6 aylık ikamet tezkeresi için bulunduğu ülkeden konsolosluğa başvuru yapılacak veya Türkiye’de emniyet müdürlüğüne başvuru yapılacak
ŞİRKET MERKEZ NAKLİ İÇİN GEREKENLER

 1. 2 adet karar
 2. Ticaret sicil ilan belgesi fotokopisi
LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN BELGELER

 1. Dilekçe,
 2. Şube açılışına ilişkin noterden onaylı karar sureti, bu kararda; şube ünvanı, sermayesi, yetilileri (ikamet adresleri yazılı olarak), adresi ve faaliyet konusu açıkça belirtilecek,
 3. Şube yetkilisinin imza beyannamesi fotokopisi
 4. Şube yetkilisinin nüfus cüzdan sureti(noterden veya muhtardan onaylı resimli), ikametgah belgesi
 5. Ticaret sicil ilan belgesi fotokopisi
ANONİM ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN
Limited şirket şube açılışında istenen belgelerin aynısı isteniyor. Bu belgeler yukarıda belirtilmiştir.
TİCARET ODASINA HÜKMİ ŞAHIS KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER


 1. Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi yoksa Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Ana sözleşme
 2. Müdürün imza beyannamesi
 3. Ortakların ve müdürün muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği
 4. Şubelerde merkezin kuruluş gazetesi
 5. 2 adet plastik telli dosya
 6. Kayıt beyannamesi
 7. T.s.t.29.maddesine göre taahhütname
TİCARET ODASI HAKİKİ ŞAHIS KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Vergi Levhası ve Tutanak fotokopisi (2 Adet)
 2. İkametgah Belgesi (2 Adet)
 3. Nüfus Cüzdan Sureti (2 Adet)
 4. Vesikalık fotoğraf (2 Adet)
 5. İmza Sirküleri (asıl+ fotokopisi) (2 Adet)
 6. Kayıt Beyannamesi
 7. T.S.T.29 Mad. göre Taahhütname
KOOPERATİF TESCİLİ İÇİN GEREKENLER

 1. Ana sözleşme
 2. Ticaret bakanlığı izin yazısı
 3. Kayıt beyannamesi (yön.kur. imzalı)
 4. Ortakların nüfus cüzdan suretleri
 5. Ortakların ikametgah senedi
 6. Ortakların sabıka kayıtları
 7. Yöneticilerin imza sirküleri


---------- Sonra gönderilen Saat 23:09 ---------- İlk önce gönderilen Saat 23:08 ----------

YABANCI UYRUKLU ŞİRK.TİC.ODASI TESCİLİ

 1. Noter onaylı sözleşmeler
 2. TC.uyruklu ortağın onaylı ikametgah ve nüfus cüzdanı örneği 3 er adet 2 foto.
 3. Yabancı uyruklu ortak gerçek kişi ise:
  - Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti 2 asıl 1 fotokopi,2 adet fotoğraf
 4. Yabancı ortak tüzel kişi ise:
  - Tercüme edilmiş apostil,veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı veya noter onaylı tercümesi 1 asıl 1 fotokopi
  - Tercüme edilmiş apostil onaylı sicil özeti,1 asıl 1 fotokopi,
  - Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname (iştirak olunacak şirket ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecek)
  - Yabancı uyruklu temsilcinin tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti
ŞİRKET ADINA TAPU TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Ticaret sicil tasdiknamesi
 2. Şirket imza sirküleri
 3. Yetki belgesi
 4. Şirketin vergi levhası veya vergi numarasını gösterir belge
 5. Şirket müdürünün nüfus cüzdan örneği (yabancı uyruklu ise pasaport tercümesi)
GERÇEK KİŞİ S.S.K.’YA KAYIT İÇİN

 1. 1 Adet Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgah İlmühaberi
 2. 1 Adet İmza Beyannamesi
 3. 1 Adet Vergi Levhası Fotokopisi
 4. İşyeri Bildirgesi
 5. İSMMMO tasdikli muhasebeci belgesi
ŞİRKET S.S.K.’YA KAYIT İÇİN

 1. Şirket Ana Sözleşmesi veya sicil gaz.
 2. Vergi Levhası Fotokopisi
 3. Şirket ortaklarının Nüfus Cüzdan Suretleri ve İkametgah Belgeleri
 4. Şirket Müdürünün İmza Sirküleri
 5. İşyeri Bildirgesi
 6. İSMMMO tasdikli muhasebeci belgesi
SSK DOSYASI (özel Bina) AÇILMASI İÇİN

 1. İkametgah Senedi
 2. Nüfus Cüzdan Sureti
 3. İmza Sirküleri
 4. Yapı Ruhsatı Fotokopisi
 5. İşyeri Bildirgesi
 6. Ek 11 +İnşaat Ruhsatı
SİGORTALININ YURT DIŞI VİZESİ İÇİN
Sigortalıya gideceği ülkeden davetiye varsa bu davetiye ile SSK’ya gidip gerekli evrakları alabilir. davetiye yoksa en son girdiği işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
YABANCI PERSONEL ÇALIŞ. İZİN BEL.İÇİN

 1. Dilekçe
 2. 4 Adet müracaat formu,vesikalık foto.
 3. Pasaport Türkçe tercüme noter tasdikli
 4. Özgeçmiş(detaylı olacak)noter onaylı
 5. Öğretim durumu(ispatlayıcı bel.not.ona
 6. Mesleki konumu(mes.eğ.ger.not.tast.bel
 7. Yabancı personel çalıştırma sebebi detayı
 8. Şirket ana sözleşmesi
 9. İmza sirküleri
 10. Vekaletname
 11. Vergi levhası fotokopisi
 12. Oda kayıt sureti
ESNAF ODASINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELE

 1. İkametgah
 2. Nüfus cüzdanı sureti
 3. Vergi Levhası Fotokopisi
 4. 6 Adet Fotoğraf
 5. Kayıt İçin ödenecek harç
ESNAF SANATKARLAR SİCİLİNE KAYIT İÇİN

 1. Vergi Levhası Fotokopisi (1 Adet)
 2. İkametgah Belgesi (1 Adet)
 3. Nüfus Cüzdan Sureti (1 Adet)
 4. Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)
 5. Kayıt İçin Ödenecek harç
 6. Mükellefin Kendisi
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI


 1. Başvuru formu doldurulacak
 2. Şahıs ise 2 adet fotoğraf
 3. Yapı Kullanma izin belgesi aslı veya onaylı fotokopisi
 4. Bağ kur veya sigorta kaydı
 5. Vergi Levhasının fotokopisi
 6. Tedaş tan kabul raporu fotokopisi
 7. Şirket ise imza sirkülerinin fotokopisi
 8. Oda kayıt belgesi
 9. Kimlik fotokopisi
 10. Çtv. Belediye.onay kağıdı
 11. Taahhütname (noter onaylı)
 12. İtfaiye Raporu
 13. Kuaför –Berber-Güzellik merkezi-Terzi-Kuyumcu ise Uzmanlık belgesi
TEKEL’E KAYIT İÇİN

 1. Restoran Bar ise emniyet alınan ruhsatı fotokopisi
 2. vergi levhası fotokopisi
 3. sabıka kaydı
 4. Oda Kayıt Belgesi
 5. Nüfus Sureti
 6. İkametgah
 7. 2 adet resim
 8. şirket ise imza sirküleri
 9. Belediye Ruhsatı fotokopisi
 10. Ruhsat Harcı
TEKEL RUHSATI YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN

 1. 2 Adet Resim
 2. odadan alınacak içinde bulunulan yıla ait oda kayıt belgesi
 3. Ruhsat Harcı
İÇKİLİ YERLER VE KAHV.İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. tapu fotokopisi(tasdikli tapu senedi)
 2. kira kontratı (noterden tasdikli)
 3. ikametgah ilmühaberi
 4. nüfus cüzdan sureti
 5. yapı kullanma izin belgesi
 6. sabıka kaydı
 7. imza sirküsü
 8. oda kaydı belgesi
 9. vergi levhası belgesi
 10. kaymakamlıktan havaleli dilekçe
 11. 2 adet telli dosya (yarım kapak)
 12. 2 adet örnek fişi- 2 adet posta pulu
 13. 4 adet fotoğraf
 14. parmak izi sicili (asayiş bürodan)
 15. bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu
  not: şirket adına kayıt olunacaksa
  - resmi ilan gazetesi
  - yönetim kurulu kararı tutanağı
  - yetki belgesi müdür için yön.kararı suret
 

iizz

Yeni Üye
Kayıtlı Üye
esnaf sanatkarlar odosına kayıt olmasam.bana.ne gibi zezası var.kayıt olsam.artıları nedir.. tşkürler
 
Yukarı